Instellingen

GGZ Rivierduinen

GGZ Rivierduinen is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het noorden en midden van Zuid-Holland. Rivierduinen biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen met psychische of psychiatrische klachten. Dichtbij en goed bereikbaar voor cliënten; herkenbaar en gemakkelijk benaderbaar.

De centra van Rivierduinen bieden zorg in de omgeving die het best past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze klinieken als het moet. GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met psychiatrische klachten. Patiënten kunnen ook bij ons terecht met eetstoornissen, autisme, niet aangeboren hersenletsel en een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Sinds 2018 is GGZ Rivierduinen georganiseerd volgens 4 inhoudelijke zorglijnen:

 1. Acute psychiatrie: high en intensive care (HIC) en medium care (MC), spoedeisende psychiatrie (crisisdienst), intensive home treatment (IHT) en acute dagbehandeling (ADB). HICs zijn gevestigd in Leiden en in Leidschendam; MCs in Leiden, Leidschendam, Voorhout (ouderen); IHT en ADB in Leiden en Gouda; crisisdienst in Leiden.
 2. Poliklinische psychiatrie: in Leiden, Voorhout, Lisse, Katwijk, Gouda, Alphen aan de Rijn, Leidschendam, Zoetermeer.
 3. Wijkgerichte psychiatrie: in Leiden, Voorhout, Gouda, Alphen aan de Rijn en Leidschendam.
 4. Herstelondersteunende psychiatrie: neuropsychiatrie in Oegstgeest, kliniek intensieve zorg (KIZ) in Oegstgeest, kliniek voor autisme de Meander in Oegstgeest, klinisch herstel (KH) in Oegstgeest, Leidschendam en Alphen aan de Rijn, het Gezondheidscentrum in Oegstgeest, Movens dagactiviteiten in Leiden en Voorhout en Beschermd Wonen in Noordwijkerhout en Alphen a.d. Rijn.

Kinder- en jeugdpsychiatrie valt onder poliklinische psychiatrie en wordt geboden in Leiden. Alphen aan de Rijn en Gouda.

Centrum Kristal biedt psychiatrische behandeling voor patiënten met een verstandelijke beperking; met een kliniek in Leidschendam en een polikliniek in Leiden.

Ouderenpsychiatrie wordt zowel klinisch als poliklinisch als in dagbehandeling geboden, in Voorhout (klinisch en poliklinisch), en poliklinisch ook in Leiden en Gouda.

GGZ Rivierduinen heeft een topklinisch centrum eetstoornissen Ursula in Leiden.

De opleiding van Rivierduinen heeft stages in Leiden, Voorhout, Gouda, Leidschendam en Oegstgeest, maar ook bij de GGMD in Zoetermeer en het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Contact personen medisch-psychiatrische opleiding

 • Jan Bogers, opleider
 • Bert Luteijn, plv. opleider
 • Maykel Michiels, coördinator sociale psychiatrie
 • Sebastiaan van Denderen, opleider Ouderenpsychiatrie
 • Marion Twigt, opleidingssecretaresse – Telefoon 06- 30 71 86 56 – (m.twigt@rivierduinen.nl)

Centrale Opleidingscommissie

GGZ Rivierduinen heeft een Centrale Opleidingscommissie (COC), die als overlegorgaan fungeert ter handhaving en bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat.

De COC fungeert als overlegorgaan die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd informeert en adviseert over de kwaliteit en veiligheid van de medische psychiater opleiding en de profileringsgebieden. De COC heeft een toezichthoudende rol ten behoeve van een gunstig en veilig opleidingsklimaat en kan besluiten tot een interne opleidingsaudit. De COC heeft een stimulerende rol ten aanzien van regionale samenwerking rond opleidingen en docentprofessionalisering, en een bemiddelende rol (bij conflicten tussen aios en opleider).

De COC bestaat uit de opleider en plaatsvervangend opleider van de medische-psychiatrische vervolgopleiding, een lid van de Raad van Bestuur, aios vertegenwoordigers, de coördinator van de sociale psychiatrie en de opleiders van de profileringsgebieden (volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie). De voorzitter is de psychiater opleider. De voorzitter van de COC kan besluiten een of meerdere adviseurs de vergadering bij te laten wonen.

De COC vergadert minimaal vier keer per jaar en maximaal zo vaak als nodig is. Vergaderingen worden genotuleerd en de verslagen liggen ter inzage voor visitatiecommissies. De visitatieverslagen en berichtgevingen van de registratiecommissies over visitaties zijn ter inzage voor de leden van de COC. De COC kan zich laten adviseren door deskundigen en kan overleg voeren met supervisors, managers algemene zaken, managers behandelzaken, directies, aios en anderen die met betrekking tot opleiden een rol spelen. Om toezicht te kunnen houden op de kwaliteitscycli ontvangt de COC minstens jaarlijks van de medische vervolgopleidingen de resultaten van de kwaliteitsinstrumenten en de daarmee samenhangende PDCA-cycli. Mochten er zorgen zijn over het opleidingsklimaat van een opleiding dan zal, na afstemming met de opleider, ook de COC hiervan op de hoogte worden gesteld. De vergaderingen van de COC geven de Raad van Bestuur informatie over het opleidingsklimaat en de ontwikkelingen rond de medisch psychiatrische opleiding.

Solliciteren opleidingsplaats

Wanneer je wilt solliciteren bij Rivierduinen moet je sollcitatiebrief voor 1 juli binnen zijn. In september of oktober vinden de sollicitatiegesprekken plaats met de opleidingscommissie. De opleiding start op 1 april. Meer informatie vind je op de website van Rivierduinen: Opleidingsplaatsen
Heb je vragen dan kun je contact opnemen met het secretariaat. Marion Twigt, e-mail: m.twigt@rivierduinen.nl  of telefonisch  06-30718656

Vertrouwenspersoon

Instellingen

 • GGZ Rivierduinen
 • HagaZiekenhuis
 • Parnassia
 • Basalt
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • Alrijne Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Groene Hart Ziekenhuis