OOR Leiden

Wat doet de OOR Leiden?

Nederland telt zeven Onderwijs- en Opleidings Regio's (OOR), waar artsen in opleiding tot specialist (aios) worden opgeleid. Iedere OOR is gecentreerd rond één van de zeven Universitaire Medische Centra (UMC). Binnen een OOR zorgen ziekenhuizen en andere opleidingsinstellingen samen voor voldoende goed opgeleide medisch specialisten, klinisch fysici, klinische chemici en ziekenhuisapothekers. Daarnaast worden binnen de OOR-instellingen ook de opleidingen tot huisarts en specialisten ouderengeneeskunde verzorgd. De UMC’s hebben daarin de regierol.

De Leidse OOR leidt regionaal op. De korte lijnen en afstanden maken het mogelijk om optimaal gebruik te maken van het gevarieerde opleidingsaanbod, eigen karakter en onderscheidende expertises in de verschillende instellingen. Supervisoren bundelen hun krachten samen om regionaal aios op te leiden.

OOR Leiden Organigram

  • Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden (OOR) bestuur: Lid Raad van Bestuur per instelling, ROC (vice-) voorzitter
  • Regionale Opleidingscommissie (ROC) bestuur: COC voorzitters, decanen, leerhuismanagers, voorzitter Arts assistentvereniging en onderwijskundige, ROC voorzitter
  • Centrale Opleidingscommissie (COC) bestuur: Opleiders, vereniging arts-assistenten, decaan, leerhuismanager, onderwijskundige en Lid Raad van Bestuur

Het OOR-bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming en kaderstelling van de OOR Leiden. Het OOR-bestuur stelt jaarlijks het (meer)jarenplan en de OOR-begroting vast als ook het regioplan voor de instroom in de vervolgopleidingen.

De Regionale Opleidingscommissie (ROC) stimuleert en faciliteert het optimaal opleiden in het samenwerkingsverband OOR Leiden. Daarbij adviseert de ROC over de algemene belangen van AIOS in OOR Leiden, bevordert het regionale afstemming, samenwerking en kennisuitwisseling, ondersteunt en monitort het de invoering van (nieuwe) regelgeving en ontwikkelingen, organiseert, ontwikkelt en evalueert het opleidingsoverstijgende activiteiten, en signaleert het knelpunten en draagt het bij aan oplossingen in de OOR en diens opleidingsclusters.

De Werkgroep Planning & Financiering stelt in afstemming met de opleidingsclusters het regioplan voor de instroom in de vervolgopleidingen in OOR Leiden op, monitort de OOR-begroting, en bevordert afstemming, samenwerking en kennisoverdracht op het gebied van regelgeving van de NZa (opleidingsfonds), van de RGS en aangaande HR aangelegenheden.